دانلود کتاب های عربیاللياقات الست - اللیاقات الست

نویسنده :

کتاب "اللیاقات الست" سیفتح أمامک الکثیر من الأبواب ، وسیجاوب الکتاب علی الکثیر من الاسئلة المهمة مثلکیف تعیش، وکیف تواجه الحیاة بظروفها وصروفها؟کیف تحسن استثمار وقتک ( الذی هو حیاتک) ؟کیف تتعرف علی مواهبک وطاقاتک الکامنة، وکیف تستثمرها؟کیف تنمی ثقتک بنفسک، وتحدد أهدافک، وتسعی لتحقیقها؟کیف تصل إلی مستوی عال من اللیاقة البدنیة، والعقلیة، والاجتماعیة؟کیف تکون أباً ناجحاً، وزوجاً ناجحاً، أو أماً ناجحة وزوجة ناجحة؟کیف تکون سعیداً فی حیاتک الفانیة وفی حیاتک الباقیة علی حد سواء؟

كتاب "اللياقات الست" سيفتح أمامك الكثير من الأبواب ، وسيجاوب الكتاب على الكثير من الاسئلة المهمة مثلكيف تعيش، وكيف تواجه الحياة بظروفها وصروفها؟كيف تحسن استثمار وقتك ( الذي هو حياتك) ؟كيف تتعرف على مواهبك وطاقاتك الكامنة، وكيف تستثمرها؟كيف تنمي ثقتك بنفسك، وتحدد أهدافك، وتسعى لتحقيقها؟كيف تصل إلى مستوى عال من اللياقة البدنية، والعقلية، والاجتماعية؟كيف تكون أباً ناجحاً، وزوجاً ناجحاً، أو أماً ناجحة وزوجة ناجحة؟كيف تكون سعيداً في حياتك الفانية وفي حياتك الباقية على حد سواء؟برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
پنل کاربران

پنل ورود کاربران